Panevėžio būstas Panevėžio būstas

Panevėžio būstas Panevėžio būstas

Panevėžio būstas Panevėžio būstas

Nuostatai

PATVIRTINTA

Panevėžio miesto savivaldybės

tarybos 2013 m. vasario 28 d.

sprendimu Nr. 1-30

VIETINĖS RINKLIAVOS TRANSPORTO PRIEMONIŲ

VALDYTOJAMS (VAIRUOTOJAMS) UŽ NAUDOJIMĄSI MOKAMOMIS AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETOMIS PANEVĖŽIO MIESTE NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vietinė rinkliava už naudojimąsi nustatytomis mokamomis automobilių stovėjimo vietomis Panevėžio mieste (toliau – rinkliava) yra Panevėžio miesto savivaldybės tarybos nustatyta privaloma įmoka transporto priemonių valdytojams (vairuotojams), galiojanti Panevėžio miesto savivaldybės teritorijoje.

2. Šia rinkliava siekiama pagerinti automobilių transporto eismo sąlygas mieste, surinkti lėšų, kurios būtų naudojamos miesto gatvėms ir aikštėms prižiūrėti, remontuoti, mokamai automobilių stovėjimo sistemai įdiegti ir išlaikyti, rinkliavai administruoti.

3. Nustatytų mokamų automobilių stovėjimo vietų ženklinimą, stovėjimo vietas žyminčių kelio ženklų statymą (perkėlimą), laiko apskaitos bilietų automatų įrengimą (pagal parengtą ir su Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos biuru bei Panevėžio miesto savivaldybės administracija suderintą bilietų automatų išdėstymo schemą) ir priežiūrą, rinkliavos surinkimą, administravimą atlieka įstatymų nustatyta tvarka Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimu paskirtas rinkliavos operatorius, sudaręs sutartį su Panevėžio miesto savivaldybės administracija

5. Nustatytų mokamų stovėjimo vietų priežiūrą vykdo Panevėžio miesto savivaldybės administracija.

6. Rinkliavos mokėjimo kontrolę organizuoja rinkliavos operatorius ir Panevėžio miesto savivaldybės administracija, rinkliavos lėšų auditą atlieka Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba.

7. Rinkliava įskaitoma į Panevėžio miesto savivaldybės biudžetą.

8. Šiuos nuostatus tvirtina, juos keičia ir papildo Panevėžio miesto savivaldybės taryba.

II. RINKLIAVOS MOKĖTOJAI

9. Rinkliavos mokėtojai yra transporto priemonių valdytojai (vairuotojai), kurie naudojasi nustatytose Panevėžio miesto vietose įrengtomis mokamomis automobilių stovėjimo vietomis ir rezervuotomis automobilių stovėjimo vietomis.

10. Rinkliava netaikoma:
10.1. transporto priemonėms, pažymėtoms neįgalių asmenų automobilių statymo kortele, išduota Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniame skyriuje;

10.2. priešgaisrinės apsaugos, policijos, medicinos pagalbos ir kitų specialiųjų (avarinių), miesto gatves tiesiančių, miesto gatves, požemines komunikacijas bei pastatus remontuojančių ir prižiūrinčių tarnybų (įmonių, bendrovių) specialioms transporto priemonėms, pažymėtoms skiriamaisiais ženklais bei specialiais šviesos ir garso signalais, išskyrus rezervuotas automobilių stovėjimo vietas;

10.3. Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus ir įstatymų nustatyta tvarka paskirto juridinio asmens darbuotojų, vykdančių vietinės rinkliavos mokėjimo kontrolę, jų darbo metu, transporto priemonėms, pažymėtoms skiriamaisiais ženklais.

10.4. vietoms automobiliams statyti prie valstybinės reikšmės kelių, taip pat vietoms, kurias nustato Vyriausybė, atsižvelgdama į saugumą, tarptautinį protokolą ar kitus viešuosius interesus užtikrinančius reikalavimus;

10.5. transporto priemonėms su diplomatiniais valstybinio numerio ženklais;

10.6. transporto priemonėms prie valstybės įstaigų, institucijų ir tarnybų jų lėšomis pažymėtuose 5–15 m gatvės ruožuose (juridiniai asmenys, norintys gauti suderinimą savo lėšomis pažymėti gatvės atkarpas ir dėl norimos pažymėti atkarpos ilgio nustatymo, pateikia paraišką Savivaldybės administracijos Miesto infrastruktūros skyriui);

10.7. Panevėžio miesto savivaldybės ar kitų organizacijų atstovams, organizuojantiems nekomercinius renginius, vykstančius apmokestintose automobilių stovėjimo vietose, kurios renginių metu naudojamos kitoms reikmėms. Organizuojamų renginių organizatorius privalo turėti Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Renginių komisijos išduotą leidimą renginiui organizuoti;

10.8.ÂLietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos transporto priemonėms, pažymėtoms Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos išduotu leidimu (leidimo pavyzdys šių nuostatų 7 priede), naudojamoms saugomų asmenų ir (ar) saugomų objektų apsaugai;

10.9. Mokykliniams autobusams, paženklintiems vaikų vežimo skiriamaisiais ženklais, išskyrus rezervuotas automobilių stovėjimo vietas.

III. RINKLIAVOS MOKĖJIMO TVARKA

11. Nustatyto dydžio rinkliava mokama:

11.1. mokamose automobilių stovėjimo vietose įrengtuose stovėjimo laiko apskaitos bilietų automatuose (toliau – bilietų automatas); sumokėjus nustatyto dydžio mokestį, išduodamas bilietas, suteikiantis transporto priemonių valdytojui teisę biliete nurodytą laiką stovėti jo automobiliui; nustatytos formos nuolatinius bilietus (1 priedas) išduoda rinkliavos operatorius;

11.2. mobiliuoju telefonu pasiuntus nustatyto turinio trumpąją SMS žinutę savo mobiliojo ryšio operatoriui, jei pasirašyta atitinkama sutartis tarp rinkliavos ir mobiliojo ryšio operatorių;

11.3. banko pavedimu už nuolatinį bilietą ar naudojimąsi rezervuotomis automobilių stovėjimo vietomis;

11.4. grynaisiais pinigais už nuolatinį bilietą ar naudojimąsi rezervuotomis automobilių stovėjimo vietomis;

11.5. banko pavedimu už vietinę rinkliavą Nuostatų 24.1.1 papunktyje

12. Rinkliavą transporto priemonės valdytojas (vairuotojas) moka tokia tvarka:

12.1. Transporto priemonės valdytojas (vairuotojas) privalo iš anksto pasirūpinti vietinės rinkliavos mokėjimo priemonėmis (grynaisiais pinigais – monetomis, banko mokėjimo kortelėmis ar mobiliojo ryšio priemonėmis). Mokėjimo priemonių neturėjimas neatleidžia nuo prievolės mokėti vietinę rinkliavą, t. y. įvykdyti atitinkamo kelio ženklo reikalavimą.

12.2. Transporto priemonės valdytojas (vairuotojas), pastatęs automobilį mokamoje stovėjimo vietoje, privalo per 10 minučių įsigyti stovėjimo bilietą arba sumokėti SMS žinute per mobiliojo ryšio operatorių.

12.3. Jei rinkliava mokama bilietų automatu, tai turi būti atlikta arčiausiai prie automobilio esančiu automatu, jei automatas yra sugedęs, vietinę rinkliavą reikia sumokėti kitu būdu arba greta esančiu automatu; bilietų automato gedimas neatleidžia nuo prievolės mokėti vietinę rinkliavą; rinkliavos sumokėjimo tvarką, sugedus bilietų automatui, nustato rinkliavos operatorius.

12.4. Mokantys už automobilio stovėjimą per mobiliojo ryšio operatorių privalo išsiųsti mobiliojo ryšio operatoriaus nustatytos formos ir turinio trumpąją žinutę, tiksliai nurodydami automobilio valstybinį numerį. Išsiuntęs žinutę, transporto priemonės valdytojas (vairuotojas) privalo palaukti, kol gaus mobiliojo ryšio operatoriaus pranešimą apie atliktą mokėjimą, ir tik tada pasitraukti nuo transporto priemonės.

13. Vienkartinį ar nuolatinį automobilio stovėjimo bilietą transporto priemonės valdytojas (vairuotojas) turi palikti automobilyje ant priekinio prietaisų skydelio taip, kad per priekinį automobilio stiklą būtų lengvai įskaitomi bilieto duomenys.

14. Pasibaigus automobilio stovėjimo biliete nurodytam stovėjimo laikui ar SMS žinute per mobiliojo ryšio operatorių apmokėtam stovėjimo laikui, transporto priemonių valdytojai (vairuotojai) privalo per 10 minučių papildomai sumokėti nustatytą rinkliavą. Pavėlavus papildomai sumokėti rinkliavą, taip pat nustatytą rinkliavą sumokant vėliau arba išvykus iš nustatytos mokėjimo vietos, Nuostatų 24.1.1 papunktyje nustatyto dydžio vietinė rinkliava gali būti sumokama pervedimu per banką (privalomai nurodant automobilio valstybinį numerį ir gauto pranešimo registracijos numerį) arba grynaisiais pinigais rinkliavos operatoriaus kasoje per 10 darbo dienų nuo pranešimo gavimo dienos.

15. Įjungta avarinė šviesos signalizacija neatleidžia transporto priemonės valdytojo (vairuotojo) nuo vietinės rinkliavos mokėjimo.

16. Uždaro salono neturinčių transporto priemonių (motociklų, kabrioletų ir t. t.) valdytojai vietinę rinkliavą turi mokėti per mobiliojo ryšio operatorių arba užtikrinti bilieto išsaugojimą (pritvirtinimą) matomoje vietoje.

17. Neįgaliųjų asmenų automobilių statymo kortelę būtina palikti automobilio viduje ant priekinio prietaisų skydelio taip, kad per priekinį automobilio stiklą būtų lengvai įskaitomas kortelės numeris ir galiojimo data.

18. Jei automobilis užima daugiau nei vieną automobilio stovėjimo vietą, transporto priemonės valdytojas (vairuotojas) turi sumokėti rinkliavą už visas užimamas vietas.

19. Sumokėta rinkliava nesuteikia teisės statyti automobilį draudžiamųjų kelio ženklų galiojimo zonoje ar kitaip nesilaikyti Kelių eismo taisyklių.

20. Kilus abejonių ar neaiškumų dėl vietinės rinkliavos mokėjimo, transporto priemonės valdytojas (vairuotojas) turi kreiptis į rinkliavos operatorių. Rinkliavos operatoriaus informaciniais telefonais teikiama tik bendro pobūdžio informacija apie vietinės rinkliavos mokėjimo tvarką. Konkreti informacija apie padarytus pažeidimus, automobilius, asmenis ir t. t. teikiama tik rinkliavos operatoriaus patalpose, pateikus vairuotojo pažymėjimą ir automobilio registracijos liudijimą.

201. Automobilių valdytojams (vairuotojams), pakeitusiems automobilį ir turintiems galiojantį nuolatinį bilietą, nuolatinis bilietas naujam automobiliui išduodamas pateikus galiojantį nuolatinį bilietą, tokiam pat terminui, kuris buvo nurodytas galiojančiame nuolatiniame biliete. Įmonėms ar organizacijoms, rezervavusioms stovėjimo vietas ir pakeitusioms leidimuose nurodytus automobilius kitais, nauji leidimai transporto priemonėms stovėti rezervuotose stovėjimo vietose išduodami pateikus prašymą Rinkliavos operatoriui, nurodant kitų automobilių valstybinius numerius ir grąžinant keičiamus leidimus. Už duomenų pakeitimą galiojančiame nuolatiniame biliete ir rezervavimo vietą nurodančiame leidime mokamas 24.11 papunktyje nurodytas mokestis.

202. Praradus nuolatinį bilietą ar leidimą statyti transporto priemones rezervuotose stovėjimo vietose, dublikatas išduodamas automobilio valdytojui (vairuotojui) pateikus prašymą su nurodytomis bilieto ar leidimo praradimo aplinkybėmis. Nuolatinio bilieto ar leidimo statyti transporto priemones rezervuotose stovėjimo vietose dublikatas išduodamas sumokėjus 24.11 papunktyje nurodytą mokestį.

203. Kriminalinę žvalgybą vykdančių institucijų (subjektų) ir Lietuvos Respublikos prokuratūros tarnybinėms transporto priemonėms, įsigyjant metinį nuolatinį bilietą (5 priedas).

IV. AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETŲ REZERVAVIMAS

21. Automobilių stovėjimo vietos rezervuojamos įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, biudžetinėms įstaigoms (toliau – juridinis asmuo) prie jų buveinės (veiklos) vietų.

22. Automobilių stovėjimo vietos rezervuojamos tokia tvarka:

22.1. juridiniai asmenys, norintys rezervuoti stovėjimo vietas, pateikia paraišką Savivaldybės administracijos Miesto infrastruktūros skyriui; paraiškoje nurodoma aikštelės vieta, rezervuojamų stovėjimo vietų skaičius (jeigu norima rezervuoti stovimas vietas nurodant tik juridinio asmens pavadinimą) ir automobilių, kuriems rezervuojamos vietos, markė, modelis, valstybiniai numeriai (jeigu norima rezervuoti stovimas vietas konkrečiai transporto priemonei); rezervuotos vietos gatvėse derinamos su Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos tarnyba;

22.2. juridinis asmuo, gavęs 22.1 papunktyje minimų institucijų rašytinį pritarimą, privalo sudaryti aikštelės arba gatvės nuomos vietų rezervavimo sutartį su rinkliavos operatoriumi; kai pagal nustatytus tarifus rinkliava sumokama visa arba dalimis, pagal aikštelės arba gatvės nuomos vietų rezervavimo sutartyje numatytas sąlygas, rinkliavos operatorius išduoda nustatytos formos leidimus (2 priedas) automobiliams statyti rezervuotose stovėjimo vietose;

22.3. leidimas išduodamas nuo 1 (vieno) iki 12 (dvylikos) mėnesių ir galioja tik tam laikotarpiui, už kurį yra sumokėta rinkliava pagal juridinio asmens ir operatoriaus sutartyje numatytas sąlygas;

22.4. išduotas leidimas suteikia teisę automobilį statyti tik leidime nurodytoje vietoje;

22.5. leidimą, suteikiantį teisę statyti automobilį rezervuotoje stovėjimo vietoje leidime nurodytu adresu iki nurodytos datos, privaloma pritvirtinti ant priekinio stiklo keleivio pusėje vidinėje apatinėje dalyje iš lauko gerai matomoje vietoje taip, kad ant leidimo spausdinama informacija būtų gerai įskaitoma iš lauko;

22.7. rezervuotos automobilių stovėjimo vietos žymimos pagal nustatyta tvarka parengtą ir suderintą eismo organizavimo schemą; kelio ženklai, važiuojamosios dalies ženklinimas ir kitos techninės eismo organizavimo priemonės įrengiami ir išmontuojami juridinių asmenų, kuriems suteikta teisė statyti automobilius rezervuotose automobilių stovėjimo vietose, lėšomis.

22.8. juridiniai asmenys, rezervavę stovėjimo vietas nurodant tik juridinio asmens pavadinimą, patys vykdo stovimų transporto priemonių kontrolę.

V. RINKLIAVOS DYDŽIAI

23. Rinkliava renkama tik eurais.

23.1 Panevėžio miesto gatvių ir aikščių, kuriose renkama vietinė rinkliava už naudojimąsi mokamomis automobilių stovėjimo vietomis, nustatytas sąrašas (6 priedas).

24. Rinkliavos tarifai už automobilių stovėjimo laiką mokamose vietose automobiliams statyti Panevėžio mieste yra tokie:

24.1. už automobilio stovėjimą ne daugiau kaip vieną valandą – 0,30 Eur;

24.1.1. už automobilio stovėjimą, nepriklausomai nuo tą dieną stovėto laiko, sumokant per 10 darbo dienų nuo išvykimo iš mokėjimo vietos – 5,80 Eur;

24.1.2. už automobilio stovėjimą daugiau kaip vieną valandą, t.y. – už kiekvienas papildomas dvidešimt minučių – 0,10 Eur.

24.2. už nuolatinį bilietą vienam automobiliui stovėti visose mokamose stovėjimo vietose vieną mėnesį – 23,00 Eur;

24.3. už nuolatinį bilietą vienam automobiliui stovėti visose mokamose stovėjimo vietose šešis mėnesius – 110,00 Eur;

24.4. už nuolatinį bilietą vienam automobiliui stovėti visose mokamose stovėjimo vietose dvylika mėnesių –203,00 Eur;

24.5. už juridinio asmens rezervuotą automobilio stovėjimo vietą mokamoje aikštelėje ar gatvėje vienam mėnesiui – 29,00 Eur;

24.6. už juridinio asmens rezervuotą automobilio stovėjimo vietą prie įmonės ar įstaigos vienam mėnesiui – 29,00 Eur;

24.7. Valstybės ir Savivaldybės biudžetų išlaikomoms įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms už rezervuotą joms priklausančio automobilio stovėjimo vietą vienam mėnesiui – 7,20 Eur;

24.9. už kriminalinę žvalgybą vykdančių institucijų (subjektų) ir Lietuvos Respublikos prokuratūros tarnybinių transporto priemonių, nuolatinį bilietą vienam automobiliui stovėti visose mokamose stovėjimo vietose dvylika mėnesių – 20,00 Eur;

24.10. už elektromobilio, kurio energija mechaniniam judesiui atlikti teikiama tik iš elektros energijos kaupiklio (neturint kitos kuro rūšies), nuolatinį bilietą vienam automobiliui stovėti visose mokamose stovėjimo vietose dvylika mėnesių - 0,00 Eur (nemokamai). Nuolatinis bilietas elektromobilių valdytojams išduodamas pateikus prašymą ir transporto priemonės registracijos liudijimą. Pasibaigus nuolatinio bilieto galiojimo laikui ar pakeitus transporto priemonę, transporto priemonės valdytojas privalo grąžinti negaliojantį nuolatinį bilietą. Hibridinių transporto priemonių valdytojams nuolatiniai bilietai neišduodami;

24.11. už duomenų pakeitimą galiojančiame nuolatiniame biliete ir rezervavimo vietą nurodančiame leidime ir nuolatinio bilieto ar leidimo statyti transporto priemones rezervuotose stovėjimo vietose dublikato išdavimą – 1,40 Eur.

VI. RINKLIAVOS GRĄŽINIMAS

25. Rinkliava grąžinama tik Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 132 straipsnyje nustatytais atvejais.

26. Rinkliava grąžinama tokia tvarka:

26.1. Rinkliavos mokėtojas rinkliavą renkančiai įstaigai pateikia motyvuotą prašymą dėl rinkliavos grąžinimo kartu su prašyme nurodytus faktus pagrindžiančiais dokumentais.

26.2. Rinkliavos operatorius per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos išnagrinėja prašymą ir grąžina rinkliavą rinkliavos mokėtojui arba rinkliavos mokėtojui motyvuotai atsako, dėl kokių priežasčių sumokėta rinkliava nebus grąžinta. Rinkliavos operatorius, jeigu rinkliavos mokėtojo pateikti dokumentai nepagrindžia rinkliavos grąžinimo priežasties, turi teisę pareikalauti papildomų faktus pagrindžiančių dokumentų ir prašymą pakartotinai išnagrinėti per 10 darbo dienų nuo papildomų dokumentų gavimo dienos.

26.3. Rinkliava, paimta pažeidžiant šiuos nuostatus, arba permokėta vietinė rinkliava per 20 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo dienos grąžinama rinkliavos mokėtojui į prašyme nurodytą banko sąskaitą.

26.4. Rinkliavos mokėtojas, įsigijęs nuolatinį bilietą ar rezervavęs vietą (-as) transporto priemonei (-ėms) stovėti (įsigijęs leidimą ir sudaręs sutartį) ir dėl tam tikrų priežasčių nusprendęs atsisakyti nuolatinio bilieto ar leidimo, rinkliavą renkančiai įstaigai pateikia motyvuotą prašymą dėl rinkliavos grąžinimo. Jo sumokėta rinkliava perskaičiuojama pagal toliau nurodytą formulę ir grąžinama tik už mėnesius, einančius po prašymo pateikimo dienos.

Rinkliavos mokėtojui grąžinamos sumokėtos rinkliavos perskaičiavimo formulė:

GS =

S

× ÂNPL

AL

kur:

GS – perskaičiuota grąžinama suma Eur;

S – visa sumokėta suma Eur;

AL – apmokėtas laikotarpis mėnesiais;

NPL – neteikiamos paslaugos laikotarpis mėnesiais.

261. Rinkliavos mokėtojui už sumokėtas, bet planuojamas nepanaudoti rezervuotas stovėjimo vietas, rinkliava grąžinama tik rinkliavos mokėtojui grąžinus leidimus, suteikiančius teisę transporto priemonėms stovėti leidime nurodytoje vietoje, nutraukus sudarytą sutartį tarp rinkliavos mokėtojo ir rinkliavos operatoriaus ir demontavus kelio ženklus, nurodančius rezervuotas stovėjimo vietas.

262. Juridiniam asmeniui, rezervavusiam stovėjimo vietą (-as) ir dėl atliekamų gatvės ar aikštės remonto darbų, įskaitant žemės kasinėjimo darbus, jomis nepasinaudojus daugiau kaip 15 kalendorinių dienų, grąžinama sumokėta mėnesinė suma.

263. Vietinė rinkliava negrąžinama, jei išvykstama iš transporto priemonės stovėjimo vietos anksčiau, nei pasibaigia laikas, už kurį sumokėta vietinė rinkliava.“; 

VII. ATSAKOMYBĖ UŽ RINKLIAVOS MOKĖJIMO TVARKOS PAŽEIDIMUS

27. Transporto priemonės vairuotojas (valdytojas), padaręs šiuose nuostatuose numatytos rinkliavos mokėjimo tvarkos pažeidimus, atsako Administracinių teisės nusižengimų kodekso, kitų teisės aktų ir šių nuostatų nustatyta tvarka.

28. Šiuose nuostatuose nustatytos rinkliavos mokėjimo tvarkos pažeidimus fiksuoja rinkliavos operatorius tokia tvarka:

28.1. rinkliavos mokėjimo tvarkos pažeidimas fiksuojamas darant nuotraukas arba vaizdo įrašą, kuriuose būtų pažymėti duomenys (pažeidimo vieta, data, laikas), padedantys nustatyti administracinio teisės nusižengimo faktą;

28.2. už automobilio vairuotojo pusės stiklo valytuvo paliekamas informacinis pranešimas apie įvykdytą pažeidimą; pranešimo tekstas turi būti suderintas su Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Teisės ir viešosios tvarkos skyriumi;

28.3. informacinio pranešimo kopija kartu su užfiksuotais įrodymais dėl įvykdyto administracinio teisės nusižengimo perduodama Teisės ir viešosios tvarkos skyriui tarpusavyje suderinta tvarka ir terminu, kuris turėtų būti ne ilgesnis kaip 7 darbo dienos.

29. Rinkliavos mokėjimo tvarkos administracinių teisės nusižengimų protokolus surašo Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu įgalioti Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus specialistai.

30. Administracinių teisės nusižengimų bylos nagrinėjamos ir administracinės nuobaudos už rinkliavos mokėjimo tvarkos pažeidimus skiriamos teisės aktų numatyta tvarka.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

31. Rinkliavos administravimo veiksmai, nereglamentuoti šiuose nuostatuose, atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais vietinės rinkliavos administravimo tvarką reglamentuojančiais teisės aktais.

UAB "Panevėžio būstas"
Kodas: 147146333
PVM kodas: LT471463314
Marijonų g. 36 - 3, Panevėžys
Tel./faksas 8 45 465907
El.paštas: panbustas@elekta.lt

Darbo laikas

I -V   8.00 - 16.45 val.
V      8.00 - 15.30 val.
Pietūs:   12.00 - 12.30 val.

Avarinė tarnyba

Tarnyba iškviečiama: 8-45 46 58 21

Darbo laikas: I - VII 8.00 - 20.00