Panevėžio būstas Panevėžio būstas

Panevėžio būstas Panevėžio būstas

Panevėžio būstas Panevėžio būstas

Nuostatai

PATVIRTINTA

Panevėžio miesto savivaldybės

tarybos 2013 m. vasario 28 d.

sprendimu Nr. 1-30

VIETINĖS RINKLIAVOS TRANSPORTO PRIEMONIŲ

VALDYTOJAMS (VAIRUOTOJAMS) UŽ NAUDOJIMĄSI MOKAMOMIS AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETOMIS PANEVĖŽIO MIESTE NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vietinė rinkliava už naudojimąsi nustatytomis mokamomis automobilių stovėjimo vietomis Panevėžio mieste (toliau – rinkliava) yra Panevėžio miesto savivaldybės tarybos nustatyta privaloma įmoka transporto priemonių valdytojams (vairuotojams), galiojanti Panevėžio miesto savivaldybės teritorijoje.

2. Šia rinkliava siekiama pagerinti automobilių transporto eismo sąlygas mieste, surinkti lėšų, kurios būtų naudojamos miesto gatvėms ir aikštėms prižiūrėti, remontuoti, mokamai automobilių stovėjimo sistemai įdiegti ir išlaikyti, rinkliavai administruoti.

3. Nustatytų mokamų automobilių stovėjimo vietų ženklinimą, stovėjimo vietas žyminčių kelio ženklų statymą (perkėlimą), laiko apskaitos bilietų automatų įrengimą (pagal parengtą ir su Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos biuru bei Panevėžio miesto savivaldybės administracija suderintą bilietų automatų išdėstymo schemą) ir priežiūrą, rinkliavos surinkimą, administravimą atlieka įstatymų nustatyta tvarka Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimu paskirtas rinkliavos operatorius, sudaręs sutartį su Panevėžio miesto savivaldybės administracija

5. Nustatytų mokamų stovėjimo vietų priežiūrą vykdo Panevėžio miesto savivaldybės administracija.

6. Rinkliavos mokėjimo kontrolę organizuoja rinkliavos operatorius ir Panevėžio miesto savivaldybės administracija, rinkliavos lėšų auditą atlieka Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba.

7. Rinkliava įskaitoma į Panevėžio miesto savivaldybės biudžetą.

8. Šiuos nuostatus tvirtina, juos keičia ir papildo Panevėžio miesto savivaldybės taryba.

II. RINKLIAVOS MOKĖTOJAI

9. Rinkliavos mokėtojai yra transporto priemonių valdytojai (vairuotojai), kurie naudojasi nustatytose Panevėžio miesto vietose įrengtomis mokamomis automobilių stovėjimo vietomis ir rezervuotomis automobilių stovėjimo vietomis.

10. Rinkliava netaikoma:
10.1. transporto priemonėms, pažymėtoms neįgalių asmenų automobilių statymo kortele, išduota Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniame skyriuje;

10.2. priešgaisrinės apsaugos, policijos, medicinos pagalbos ir kitų specialiųjų (avarinių), miesto gatves tiesiančių, miesto gatves, požemines komunikacijas bei pastatus remontuojančių ir prižiūrinčių tarnybų (įmonių, bendrovių) specialioms transporto priemonėms, pažymėtoms skiriamaisiais ženklais bei specialiais šviesos ir garso signalais, išskyrus rezervuotas automobilių stovėjimo vietas;

10.3. Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus ir įstatymų nustatyta tvarka paskirto juridinio asmens darbuotojų, vykdančių vietinės rinkliavos mokėjimo kontrolę, jų darbo metu, transporto priemonėms, pažymėtoms skiriamaisiais ženklais.

10.4. vietoms automobiliams statyti prie valstybinės reikšmės kelių, taip pat vietoms, kurias nustato Vyriausybė, atsižvelgdama į saugumą, tarptautinį protokolą ar kitus viešuosius interesus užtikrinančius reikalavimus;

10.5. transporto priemonėms su diplomatiniais valstybinio numerio ženklais;

10.6. transporto priemonėms prie valstybės įstaigų, institucijų ir tarnybų jų lėšomis pažymėtuose 5–15 m gatvės ruožuose (juridiniai asmenys, norintys gauti suderinimą savo lėšomis pažymėti gatvės atkarpas ir dėl norimos pažymėti atkarpos ilgio nustatymo, pateikia paraišką Savivaldybės administracijos Miesto infrastruktūros skyriui);

10.7. Panevėžio miesto savivaldybės ar kitų organizacijų atstovams, organizuojantiems nekomercinius renginius, vykstančius apmokestintose automobilių stovėjimo vietose, kurios renginių metu naudojamos kitoms reikmėms. Organizuojamų renginių organizatorius privalo turėti Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Renginių komisijos išduotą leidimą renginiui organizuoti;

10.8.ÂLietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos transporto priemonėms, pažymėtoms Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos išduotu leidimu (leidimo pavyzdys šių nuostatų 7 priede), naudojamoms saugomų asmenų ir (ar) saugomų objektų apsaugai;

10.9. Mokykliniams autobusams, paženklintiems vaikų vežimo skiriamaisiais ženklais, išskyrus rezervuotas automobilių stovėjimo vietas.

III. RINKLIAVOS MOKĖJIMO TVARKA

11. Nustatyto dydžio rinkliava mokama:

11.1. mokamose automobilių stovėjimo vietose įrengtuose stovėjimo laiko apskaitos bilietų automatuose (toliau – bilietų automatas); sumokėjus nustatyto dydžio mokestį, išduodamas bilietas, suteikiantis transporto priemonių valdytojui teisę biliete nurodytą laiką stovėti jo automobiliui; nustatytos formos nuolatinius bilietus (1 priedas) išduoda rinkliavos operatorius;

11.2. mobiliuoju telefonu pasiuntus nustatyto turinio trumpąją SMS žinutę savo mobiliojo ryšio operatoriui, jei pasirašyta atitinkama sutartis tarp rinkliavos ir mobiliojo ryšio operatorių;

11.3. banko pavedimu už nuolatinį bilietą ar naudojimąsi rezervuotomis automobilių stovėjimo vietomis;

11.4. grynaisiais pinigais už nuolatinį bilietą ar naudojimąsi rezervuotomis automobilių stovėjimo vietomis;

11.5. banko pavedimu už vietinę rinkliavą Nuostatų 24.1.1 papunktyje

12. Rinkliavą transporto priemonės valdytojas (vairuotojas) moka tokia tvarka:

12.1. Transporto priemonės valdytojas (vairuotojas) privalo iš anksto pasirūpinti vietinės rinkliavos mokėjimo priemonėmis (grynaisiais pinigais – monetomis, banko mokėjimo kortelėmis ar mobiliojo ryšio priemonėmis). Mokėjimo priemonių neturėjimas neatleidžia nuo prievolės mokėti vietinę rinkliavą, t. y. įvykdyti atitinkamo kelio ženklo reikalavimą.

12.2. Transporto priemonės valdytojas (vairuotojas), pastatęs automobilį mokamoje stovėjimo vietoje, privalo per 10 minučių įsigyti stovėjimo bilietą arba sumokėti SMS žinute per mobiliojo ryšio operatorių.

12.3. Jei rinkliava mokama bilietų automatu, tai turi būti atlikta arčiausiai prie automobilio esančiu automatu, jei automatas yra sugedęs, vietinę rinkliavą reikia sumokėti kitu būdu arba greta esančiu automatu; bilietų automato gedimas neatleidžia nuo prievolės mokėti vietinę rinkliavą; rinkliavos sumokėjimo tvarką, sugedus bilietų automatui, nustato rinkliavos operatorius.

12.4. Mokantys už automobilio stovėjimą per mobiliojo ryšio operatorių privalo išsiųsti mobiliojo ryšio operatoriaus nustatytos formos ir turinio trumpąją žinutę, tiksliai nurodydami automobilio valstybinį numerį. Išsiuntęs žinutę, transporto priemonės valdytojas (vairuotojas) privalo palaukti, kol gaus mobiliojo ryšio operatoriaus pranešimą apie atliktą mokėjimą, ir tik tada pasitraukti nuo transporto priemonės.

13. Vienkartinį ar nuolatinį automobilio stovėjimo bilietą transporto priemonės valdytojas (vairuotojas) turi palikti automobilyje ant priekinio prietaisų skydelio taip, kad per priekinį automobilio stiklą būtų lengvai įskaitomi bilieto duomenys.

14. Pasibaigus automobilio stovėjimo biliete nurodytam stovėjimo laikui ar SMS žinute per mobiliojo ryšio operatorių apmokėtam stovėjimo laikui, transporto priemonių valdytojai (vairuotojai) privalo per 10 minučių papildomai sumokėti nustatytą rinkliavą. Pavėlavus papildomai sumokėti rinkliavą, taip pat nustatytą rinkliavą sumokant vėliau arba išvykus iš nustatytos mokėjimo vietos, Nuostatų 24.1.1 papunktyje nustatyto dydžio vietinė rinkliava gali būti sumokama pervedimu per banką (privalomai nurodant automobilio valstybinį numerį ir gauto pranešimo registracijos numerį) arba grynaisiais pinigais rinkliavos operatoriaus kasoje per 10 darbo dienų nuo pranešimo gavimo dienos.

15. Įjungta avarinė šviesos signalizacija neatleidžia transporto priemonės valdytojo (vairuotojo) nuo vietinės rinkliavos mokėjimo.

16. Uždaro salono neturinčių transporto priemonių (motociklų, kabrioletų ir t. t.) valdytojai vietinę rinkliavą turi mokėti per mobiliojo ryšio operatorių arba užtikrinti bilieto išsaugojimą (pritvirtinimą) matomoje vietoje.

17. Neįgaliųjų asmenų automobilių statymo kortelę būtina palikti automobilio viduje ant priekinio prietaisų skydelio taip, kad per priekinį automobilio stiklą būtų lengvai įskaitomas kortelės numeris ir galiojimo data.

18. Jei automobilis užima daugiau nei vieną automobilio stovėjimo vietą, transporto priemonės valdytojas (vairuotojas) turi sumokėti rinkliavą už visas užimamas vietas.

19. Sumokėta rinkliava nesuteikia teisės statyti automobilį draudžiamųjų kelio ženklų galiojimo zonoje ar kitaip nesilaikyti Kelių eismo taisyklių.

20. Kilus abejonių ar neaiškumų dėl vietinės rinkliavos mokėjimo, transporto priemonės valdytojas (vairuotojas) turi kreiptis į rinkliavos operatorių. Rinkliavos operatoriaus informaciniais telefonais teikiama tik bendro pobūdžio informacija apie vietinės rinkliavos mokėjimo tvarką. Konkreti informacija apie padarytus pažeidimus, automobilius, asmenis ir t. t. teikiama tik rinkliavos operatoriaus patalpose, pateikus vairuotojo pažymėjimą ir automobilio registracijos liudijimą.

201. Automobilių valdytojams (vairuotojams), pakeitusiems automobilį ir turintiems galiojantį nuolatinį bilietą, nuolatinis bilietas naujam automobiliui išduodamas pateikus galiojantį nuolatinį bilietą, tokiam pat terminui, kuris buvo nurodytas galiojančiame nuolatiniame biliete. Įmonėms ar organizacijoms, rezervavusioms stovėjimo vietas ir pakeitusioms leidimuose nurodytus automobilius kitais, nauji leidimai transporto priemonėms stovėti rezervuotose stovėjimo vietose išduodami pateikus prašymą Rinkliavos operatoriui, nurodant kitų automobilių valstybinius numerius ir grąžinant keičiamus leidimus. Už duomenų pakeitimą galiojančiame nuolatiniame biliete ir rezervavimo vietą nurodančiame leidime mokamas 24.11 papunktyje nurodytas mokestis.

202. Praradus nuolatinį bilietą ar leidimą statyti transporto priemones rezervuotose stovėjimo vietose, dublikatas išduodamas automobilio valdytojui (vairuotojui) pateikus prašymą su nurodytomis bilieto ar leidimo praradimo aplinkybėmis. Nuolatinio bilieto ar leidimo statyti transporto priemones rezervuotose stovėjimo vietose dublikatas išduodamas sumokėjus 24.11 papunktyje nurodytą mokestį.

203. Kriminalinę žvalgybą vykdančių institucijų (subjektų) ir Lietuvos Respublikos prokuratūros tarnybinėms transporto priemonėms, įsigyjant metinį nuolatinį bilietą (5 priedas).

IV. AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETŲ REZERVAVIMAS

21. Automobilių stovėjimo vietos rezervuojamos įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, biudžetinėms įstaigoms, Panevėžio miesto savivaldybės administracijai (toliau – juridiniai asmenys) prie jų buveinės (veiklos) vietų.

22. Automobilių stovėjimo vietų rezervavimo veiksmų eiliškumas, sąlygos ir rezervavimo teisės panaikinimo tvarka:

22.1. Veiksmų, reikalingų automobilių stovėjimo vietai rezervuoti, eiliškumas:

22.1.1. juridiniai asmenys, norintys rezervuoti automobilių stovėjimo vietas (toliau šiame skyriuje – Rezervuotojas), pateikia paraišką Savivaldybės administracijos Miesto infrastruktūros skyriui; paraiškoje nurodoma aikštės / gatvės vieta, rezervuojamų automobilių stovėjimo vietų skaičius (jeigu norima rezervuoti automobilių stovėjimo vietas nurodant tik Rezervuotojo pavadinimą) ir automobilių, kuriems rezervuojamos stovėjimo vietos, markė, modelis, valstybiniai numeriai (jeigu norima rezervuoti automobilių stovėjimo vietas konkrečiai transporto priemonei);

22.1.2. Rezervuotojas, gavęs Savivaldybės administracijos Miesto infrastruktūros skyriaus rašytinį pritarimą ir Savivaldybės administracijos patvirtintą kelio ženklų, žyminčių rezervuotas automobilių stovėjimo vietas, išdėstymo schemą (toliau – schema), turi:

22.1.2.1. savo lėšomis įrengti kelio ženklą „Rezervuota stovėjimo vieta“ (toliau – kelio ženklas) ir kitas technines eismo reguliavimo priemones, nurodytas schemoje. Šiame papunktyje nurodyti veiksmai turi būti atlikti per 30 kalendorinių dienų nuo suderintos schemos pateikimo Rezervuotojui dienos;

22.1.2.2. nedelsdamas informuoti rinkliavos operatorių apie kelio ženklo ir kitų privalomų techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimą;

22.1.2.3. sudaryti su rinkliavos operatoriumi Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatytos formos automobilių stovėjimo vietų rezervavimo sutartį (toliau – Sutartis);

22.1.2.4. sumokėti visą arba dalimis Sutartyje nurodytą rinkliavos dydį, apskaičiuotą pagal Nuostatų 24.6 ir 24.7 papunkčiuose nustatytus rinkliavos dydžius;

22.1.3. rinkliavos operatorius per 3 (tris) darbo dienas nuo Rezervuotojo informavimo dienos, patikrina įrengtų kelio ženklų ir kitų techninių eismo reguliavimo priemonių atitikimą schemai ir esant atitikimui surašo kelio ženklų apžiūros aktą (akto formą nustato rinkliavos operatorius), priešingu atveju Rezervuotojas per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo rinkliavos operatoriaus informavimo apie neatitikimus turi ištaisyti nustatytus neatitikimus ir inicijuoti procedūrą. Jei kelio ženklų apžiūros aktas dėl Rezervuotojo kaltės nepasirašomas ilgiau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo suderintos schemos pateikimo, rezervavimo teisės suteikimas laikomas negaliojančiu, o juridinis asmuo privalo pašalinti įrengtus kelio ženklus Nuostatų 22.4.2 papunktyje nustatyta tvarka ir terminais;

22.1.4. vietinė rinkliava, numatyta Nuostatų 24.6 ir 24.7 papunkčiuose, taikoma nuo kelio ženklų apžiūros akto surašymo;

22.1.5. rinkliavos operatorius, įsitikinęs, kad Rezervuotojas įrengė kelio ženklą ir kitas technines eismo reguliavimo priemones, nurodytas schemoje, sudarė Sutartį ir sumokėjo Sutartyje nustatytą rinkliavos dydį, per 2 darbo dienas išduoda Rezervuotojui nustatytos formos leidimus (2 priedas) statyti automobilius rezervuotose stovėjimo vietose.

22.2. Nuostatų 22.1 papunktyje nurodyti veiksmai taikomi ir keičiant rezervuotų automobilių stovėjimo vietų skaičių (išskyrus punktus ir jų dalis, kurie pagal savo esmę nėra taikytini).

22.3. Automobilių stovėjimo vietų rezervavimo teisės suteikimo ypatumai: juridiniams asmenims, Panevėžio miesto savivaldybės nustatyta tvarka savo lėšomis įrengusiems automobilių stovėjimo vietas už jų valdomo sklypo ribų gatvių raudonųjų linijų ribose ar kitoje Savivaldybės valdomoje teritorijoje ir jas neatlygintinai perdavusiems Panevėžio miesto savivaldybės nuosavybėn, nesuteikiama teisė jas rezervuoti nemokamai, šios vietos yra bendro naudojimo automobilių stovėjimo vietos ir minėti juridiniai asmenys gali šias vietas rezervuoti tik Nuostatuose nustatyta tvarka.

22.4. Automobilių stovėjimo vietų rezervavimo sąlygos:

22.4.1. automobilių stovėjimo vietos rezervavimo teisė juridiniams asmenims suteikiama (nesuteikiama) ar Rezervuotojams anksčiau suteikta teisė panaikinama, nustatomas (keičiamas) rezervuotų automobilių stovėjimo vietų galiojimo laikas atsižvelgiant į automobilių stovėjimo vietų poreikį ir siekį reguliuoti transporto eismo srautus, skatinti alternatyvius kelionių būdus, pagerinti gyvenamosios ir miesto aplinkos ekologinę būklę, eismo saugumą. Apie priimtą sprendimą panaikinti suteiktą teisę ar pakeisti rezervuotų automobilių stovėjimo vietų galiojimo laiką, jei pakeitimas atliekamas ne Rezervuotojo prašymu, jis informuojamas prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų iki pakeitimo įsigaliojimo, išskyrus, jei teisės panaikinimas (pakeitimas) atliekamas dėl Rezervuotojo pažeidimų (vėlavimo mokėti vietinę rinkliavą ir pan.), tokiu atveju Rezervuotojas informuojamas Nuostatų 22.4.7 papunktyje nurodyta tvarka ir terminais;

22.4.2. kelio ženklai, važiuojamosios dalies ženklinimas ir kitos techninės eismo reguliavimo priemonės nedelsiant, bet ne ilgiau kaip per 3 (tris) darbo dienas, pašalinamos Rezervuotojo lėšomis. Nesant galimybės nedelsiant pašalinti kelio ženklo ir kitų techninių eismo reguliavimo priemonių, Rezervuotojas nedelsdamas, bet ne ilgiau kaip per 1 (vieną) darbo dieną, uždengia savo lėšomis kelio ženklą iki jo pašalinimo;

22.4.3. juridiniams asmenims nustatytu laiku nepašalinus (neuždengus) Nuostatų 22.4.2 papunktyje nurodytų priemonių, rinkliavos operatorius nedelsdamas, bet ne anksčiau kaip po 3 (trijų) darbo dienų po priimto sprendimo panaikinti Rezervuotojui suteiktą automobilių stovėjimo vietų rezervavimo teisę, pašalina juridinio asmens įrengtą kelio ženklą ir kitas, jeigu buvo įrengtos, technines eismo reguliavimo priemones. Už šiame papunktyje minėtų eismo reguliavimo priemonių pašalinimą susidariusias išlaidas atlygina juridiniai asmenys, turėję teisę rezervuoti automobilių stovėjimo vietas. Kilus ginčui dėl minėtų išlaidų atlyginimo, jos išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

22.4.4. vienai rezervuotai automobilių stovėjimo vietai išduodamas leidimas nuo 1 (vieno) iki 12 (dvylikos) mėnesių ir galioja tik tam laikotarpiui, už kurį yra sumokėta rinkliava pagal Rezervuotojo ir rinkliavos operatoriaus Sutartyje numatytas sąlygas;

22.4.5. išduotas leidimas suteikia teisę automobilį statyti tik leidime nurodytoje vietoje;

22.4.6. leidimą, suteikiantį teisę statyti automobilį rezervuotoje stovėjimo vietoje leidime nurodytu adresu iki nurodytos datos, privaloma pritvirtinti ant priekinio stiklo keleivio pusėje vidinėje apatinėje dalyje iš lauko gerai matomoje vietoje taip, kad ant leidimo spausdinama informacija būtų gerai įskaitoma iš lauko pusės;

22.4.7. rinkliavos operatorius, jei Rezervuotojas vėluoja sumokėti vietinę rinkliavą ilgiau kaip 3 (tris) darbo dienas, Rezervuotojui praneša Sutartyje nurodytu vienu iš informavimo būdų apie Sutarties sąlygų pažeidimą ir taikomas priemones, nurodytas Nuostatų 22.4.8 papunktyje;

22.4.8. Rezervuotojui, laiku nesumokėjus vietinės rinkliavos pagal Sutartyje nurodytas sąlygas, rinkliavos operatoriui mokami 0,02 (dviejų šimtųjų) procento dydžio delspinigiai už kiekvieną pavėluotą dieną nuo laiku nesumokėtos sumos. Delspinigiai mokami iki vietinės rinkliavos sumokėjimo dienos, bet ne ilgiau, kaip 30 kalendorinių dienų;

22.4.9. Rezervuotojas visiškai arba iš dalies atleidžiamas nuo atsakomybės mokėti delspinigius dėl ypatingų arba neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), Rezervuotojo įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Rezervuotojas nedelsdamas pranešė rinkliavos operatoriui apie kliūtį ir jos poveikį sutartinių įsipareigojimų vykdymui;

22.4.10. jei likus ne mažiau kaip 10 (dešimt) kalendorinių dienų iki Sutarties galiojimo pabaigos nepriimamas Savivaldybės administracijos ar rinkliavos operatoriaus sprendimas panaikinti suteiktą rezervavimo teisę ar iki šios datos Rezervuotojas nepareiškia pageidavimo nutraukti rezervavimo teisę arba sudaryti naują (pratęsti galiojančią) Sutartį kitam laikotarpiui – Sutarties galiojimo laikotarpis automatiškai pratęsiamas kitiems 12 (dvylikai) mėnesių (toks Sutarties pratęsimų skaičius nėra ribojamas), o pagal Rezervuotojo pateiktą naują prašymą pratęstam laikotarpiui išduodami nauji leidimai;

22.4.11. Rezervuotojas, norėdamas pakeisti galiojančiame rezervuotą automobilių stovėjimo vietą nurodančiame leidime duomenis ar gauti leidimo dublikatą, rinkliavos operatoriui pateikia prašymą ir sumoka šiuose Nuostatuose nustatytą rinkliavos dydį už duomenų pakeitimą galiojančiame rezervuotą automobilių stovėjimo vietą nurodančiame leidime ar leidimo dublikato išdavimą;

22.4.12. Rezervuotojas, rezervavęs stovėjimo vietas nurodant tik Rezervuotojo pavadinimą, pats vykdo rezervuotoje vietoje stovinčių automobilių kontrolę;

22.4.13. kai Rezervuotojui išduotas leidimas su jame nurodytais automobilio indentifikavimo duomenimis, automobilių stovėjimo vietų kontrolę vykdo Rinkliavos operatorius savo darbo metu ir tik apmokestintose automobilių stovėjimo vietose.

22.5. Panevėžio miesto savivaldybės tarybai pakeitus rezervavimo sąlygas, rinkliavos operatorius per 5 (penkias) darbo dienas informuoja Rezervuotoją apie pakeitimus. Rinkliavos operatorius gali inicijuoti Sutarties keitimą pagal priimtą sprendimą.

22.6. Automobilių stovėjimo vietų rezervavimo teisės panaikinimo tvarka:

22.6.1. anksčiau suteikta rezervavimo teisė panaikinama, jei vėluojama sumokėti vietinę rinkliavą už rezervuotas vietas ilgiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų;

22.6.2. rinkliavos operatoriui Nuostatų 22.4.1 papunktyje nustatytais atvejais priėmus sprendimą panaikinti rezervavimo teisę Rezervuotojui arba suėjus Nuostatų 22.4.8 papunktyje nustatytam terminui, arba, jei sprendime nustatytas vėlesnis terminas, suėjus šiam terminui, Rezervuotojas netenka teisės rezervuoti automobilių stovėjimo vietų, ir nuo šio momento nebetaikoma vietinė rinkliava, nustatyta Nuostatų 24.6 ir 24.7 papunkčiuose, išduoti leidimai netenka galios naikinamos rezervavimo teisės pagrindu. Jeigu naikinama rezervavimo teisė tik daliai Rezervuotojui suteiktų automobilių stovėjimo vietų, rinkliavos operatorius iki jų galiojimo pabaigos informuoja Rezervuotoją, kurių leidimų galiojimas naikinamas, o šiuos leidimus Rezervuotojas turi grąžinti rinkliavos operatoriui. Jei panaikinama rezervavimo teisė į visas Rezervuotojui suteiktas automobilių stovėjimo vietas, dėl kurių sudaryta Sutartis, rinkliavos operatorius inicijuoja Sutarties nutraukimą;

22.6.3. jei Rezervuotojas savo iniciatyva nori nutraukti visų jam suteiktų automobilio stovėjimo vietų, numatytų Sutartyje, rezervavimo teisę, Rezervuotojas pateikia pranešimą rinkliavos operatoriui ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) kalendorines dienas iki Sutarties nutraukimo dienos. Jei pranešime bus nurodyta ankstesnė nutraukimo data, nei numatyta šiame papunktyje ar nebus nurodyta data, automobilio stovėjimo vietų rezervavimo teisės nutraukimas bus taikomas suėjus šiame papunktyje nurodytam terminui, ir nuo šio momento nebebus taikoma vietinė rinkliava, nustatyta Nuostatų 24.6 ir 24.7 papunkčiuose, išduoti leidimai neteks galios.“.

V. RINKLIAVOS DYDŽIAI

23. Rinkliava renkama tik eurais.

23.1 Panevėžio miesto gatvių ir aikščių, kuriose renkama vietinė rinkliava už naudojimąsi mokamomis automobilių stovėjimo vietomis, nustatytas sąrašas (6 priedas).

24. Rinkliavos tarifai už automobilių stovėjimo laiką mokamose vietose automobiliams statyti Panevėžio mieste yra tokie:

24.1. už automobilio stovėjimą ne daugiau kaip vieną valandą – 0,30 Eur;

24.1.1. už automobilio stovėjimą, nepriklausomai nuo tą dieną stovėto laiko, sumokant per 10 darbo dienų nuo išvykimo iš mokėjimo vietos – 5,80 Eur;

24.1.2. už automobilio stovėjimą daugiau kaip vieną valandą, t.y. – už kiekvienas papildomas dvidešimt minučių – 0,10 Eur.

24.2. už nuolatinį bilietą vienam automobiliui stovėti visose mokamose stovėjimo vietose vieną mėnesį – 23,00 Eur;

24.3. už nuolatinį bilietą vienam automobiliui stovėti visose mokamose stovėjimo vietose šešis mėnesius – 110,00 Eur;

24.4. už nuolatinį bilietą vienam automobiliui stovėti visose mokamose stovėjimo vietose dvylika mėnesių –203,00 Eur;

24.5. už juridinio asmens rezervuotą automobilio stovėjimo vietą mokamoje aikštelėje ar gatvėje vienam mėnesiui – 29,00 Eur;

24.6. už juridinio asmens rezervuotą automobilio stovėjimo vietą prie įmonės ar įstaigos vienam mėnesiui – 29,00 Eur;

24.7. Valstybės ir Savivaldybės biudžetų išlaikomoms įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms už rezervuotą joms priklausančio automobilio stovėjimo vietą vienam mėnesiui – 7,20 Eur;

24.9. už kriminalinę žvalgybą vykdančių institucijų (subjektų) ir Lietuvos Respublikos prokuratūros tarnybinių transporto priemonių, nuolatinį bilietą vienam automobiliui stovėti visose mokamose stovėjimo vietose dvylika mėnesių – 20,00 Eur;

24.10. už elektromobilio, kurio energija mechaniniam judesiui atlikti teikiama tik iš elektros energijos kaupiklio (neturint kitos kuro rūšies), nuolatinį bilietą vienam automobiliui stovėti visose mokamose stovėjimo vietose dvylika mėnesių - 0,00 Eur (nemokamai). Nuolatinis bilietas elektromobilių valdytojams išduodamas pateikus prašymą ir transporto priemonės registracijos liudijimą. Pasibaigus nuolatinio bilieto galiojimo laikui ar pakeitus transporto priemonę, transporto priemonės valdytojas privalo grąžinti negaliojantį nuolatinį bilietą. Hibridinių transporto priemonių valdytojams nuolatiniai bilietai neišduodami;

24.11. už duomenų pakeitimą galiojančiame nuolatiniame biliete ir rezervavimo vietą nurodančiame leidime ir nuolatinio bilieto ar leidimo statyti transporto priemones rezervuotose stovėjimo vietose dublikato išdavimą – 1,40 Eur.

VI. RINKLIAVOS GRĄŽINIMAS

25. Rinkliava grąžinama tik Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 132 straipsnyje nustatytais atvejais.

26. Rinkliava grąžinama tokia tvarka:

26.1. Rinkliavos mokėtojas rinkliavą renkančiai įstaigai pateikia motyvuotą prašymą dėl rinkliavos grąžinimo kartu su prašyme nurodytus faktus pagrindžiančiais dokumentais.

26.2. Rinkliavos operatorius per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos išnagrinėja prašymą ir grąžina rinkliavą rinkliavos mokėtojui arba rinkliavos mokėtojui motyvuotai atsako, dėl kokių priežasčių sumokėta rinkliava nebus grąžinta. Rinkliavos operatorius, jeigu rinkliavos mokėtojo pateikti dokumentai nepagrindžia rinkliavos grąžinimo priežasties, turi teisę pareikalauti papildomų faktus pagrindžiančių dokumentų ir prašymą pakartotinai išnagrinėti per 10 darbo dienų nuo papildomų dokumentų gavimo dienos.

26.3. Rinkliava, paimta pažeidžiant šiuos nuostatus, arba permokėta vietinė rinkliava per 20 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo dienos grąžinama rinkliavos mokėtojui į prašyme nurodytą banko sąskaitą.

26.4. Rinkliavos mokėtojas, įsigijęs nuolatinį bilietą ar rezervavęs vietą (-as) transporto priemonei (-ėms) stovėti (įsigijęs leidimą ir sudaręs sutartį) ir dėl tam tikrų priežasčių nusprendęs atsisakyti nuolatinio bilieto ar leidimo, rinkliavą renkančiai įstaigai pateikia motyvuotą prašymą dėl rinkliavos grąžinimo. Jo sumokėta rinkliava perskaičiuojama pagal toliau nurodytą formulę ir grąžinama tik už mėnesius, einančius po prašymo pateikimo dienos.

Rinkliavos mokėtojui grąžinamos sumokėtos rinkliavos perskaičiavimo formulė:

GS =

S

× ÂNPL

AL

kur:

GS – perskaičiuota grąžinama suma Eur;

S – visa sumokėta suma Eur;

AL – apmokėtas laikotarpis mėnesiais;

NPL – neteikiamos paslaugos laikotarpis mėnesiais.

261. Rinkliavos mokėtojui už sumokėtas, bet planuojamas nepanaudoti rezervuotas stovėjimo vietas, rinkliava grąžinama tik rinkliavos mokėtojui grąžinus leidimus, suteikiančius teisę transporto priemonėms stovėti leidime nurodytoje vietoje, nutraukus sudarytą sutartį tarp rinkliavos mokėtojo ir rinkliavos operatoriaus ir demontavus kelio ženklus, nurodančius rezervuotas stovėjimo vietas.

262. Juridiniam asmeniui, rezervavusiam stovėjimo vietą (-as) ir dėl atliekamų gatvės ar aikštės remonto darbų, įskaitant žemės kasinėjimo darbus, jomis nepasinaudojus daugiau kaip 15 kalendorinių dienų, grąžinama sumokėta mėnesinė suma.

263. Vietinė rinkliava negrąžinama, jei išvykstama iš transporto priemonės stovėjimo vietos anksčiau, nei pasibaigia laikas, už kurį sumokėta vietinė rinkliava.“; 

VII. ATSAKOMYBĖ UŽ RINKLIAVOS MOKĖJIMO TVARKOS PAŽEIDIMUS

27. Transporto priemonės vairuotojas (valdytojas), padaręs šiuose nuostatuose numatytos rinkliavos mokėjimo tvarkos pažeidimus, atsako Administracinių teisės nusižengimų kodekso, kitų teisės aktų ir šių nuostatų nustatyta tvarka.

28. Šiuose nuostatuose nustatytos rinkliavos mokėjimo tvarkos pažeidimus fiksuoja rinkliavos operatorius tokia tvarka:

28.1. rinkliavos mokėjimo tvarkos pažeidimas fiksuojamas darant nuotraukas arba vaizdo įrašą, kuriuose būtų pažymėti duomenys (pažeidimo vieta, data, laikas), padedantys nustatyti administracinio teisės nusižengimo faktą;

28.2. už automobilio vairuotojo pusės stiklo valytuvo paliekamas informacinis pranešimas apie įvykdytą pažeidimą; pranešimo tekstas turi būti suderintas su Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Teisės ir viešosios tvarkos skyriumi;

28.3. informacinio pranešimo kopija kartu su užfiksuotais įrodymais dėl įvykdyto administracinio teisės nusižengimo perduodama Teisės ir viešosios tvarkos skyriui tarpusavyje suderinta tvarka ir terminu, kuris turėtų būti ne ilgesnis kaip 7 darbo dienos.

29. Rinkliavos mokėjimo tvarkos administracinių teisės nusižengimų protokolus surašo Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu įgalioti Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus specialistai.

30. Administracinių teisės nusižengimų bylos nagrinėjamos ir administracinės nuobaudos už rinkliavos mokėjimo tvarkos pažeidimus skiriamos teisės aktų numatyta tvarka.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

31. Rinkliavos administravimo veiksmai, nereglamentuoti šiuose nuostatuose, atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais vietinės rinkliavos administravimo tvarką reglamentuojančiais teisės aktais.

DĖMESIO nuo šių metų kovo 1 d. įsigalioja nauja nuostatų redakcija, su ja galite susipažinti paspaude ant: NUOSTATAI 2024-03-01

UAB "Panevėžio būstas"
Kodas: 147146333
PVM kodas: LT471463314
Marijonų g. 36 - 3, Panevėžys
Tel./faksas 8 45 465907
El.paštas: panbustas@panbustas.lt

Darbo laikas

I -V   8.00 - 16.45 val.
V      8.00 - 15.30 val.
Pietūs:   12.00 - 12.30 val.

Avarinė tarnyba

Tarnyba iškviečiama: 8-45 46 58 21

Darbo laikas: I - VII 8.00 - 20.00