Panevėžio būstas Panevėžio būstas

Panevėžio būstas Panevėžio būstas

Panevėžio būstas Panevėžio būstas

Stovėjimo vietų rezervavimas

Automobilių stovėjimo vietos rezervuojamos įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, biudžetinėms įstaigoms, Savivaldybės administracijai (toliau – juridiniai asmenys) prie jų buveinės (veiklos) vietų.

Veiksmų, reikalingų automobilių stovėjimo vietai rezervuoti, eiliškumas:

1. juridiniai asmenys, norintys rezervuoti automobilių stovėjimo vietas (toliau šiame skyriuje – Rezervuotojas), pateikia paraišką Savivaldybės administracijos Miesto infrastruktūros skyriui; paraiškoje nurodoma aikštės / gatvės vieta, zona (jeigu norima rezervuoti automobilių stovėjimo vietą (-as) vietinės rinkliavos rinkimo zonoje), rezervuojamų automobilių stovėjimo vietų skaičius (jeigu norima rezervuoti automobilių stovėjimo vietas nurodant tik Rezervuotojo pavadinimą) ir automobilių, kuriems rezervuojamos stovėjimo vietos, markė, modelis, valstybiniai numeriai (jeigu norima rezervuoti automobilių stovėjimo vietas konkrečiam automobiliui). Keliems Rezervuotojams, pateikusiems paraišką rezervuoti tą pačią (tas pačias) automobilių stovėjimo vietą (as), pirmenybė teikiama prašymus anksčiau pateikusiam Rezervuotojui. Nesant galimybės suteikti teisę rezervuoti paraiškoje nurodytą (-as) automobilių stovėjimo vietą (-as), Savivaldybės administracijos Miesto infrastruktūros skyrius gali siūlyti Rezervuotojui rezervuotis šalia esančią (-as) arba kitą (-as) automobilių stovėjimo vietą (-as).

2. Rezervuotojas, gavęs Savivaldybės administracijos Miesto infrastruktūros skyriaus rašytinį pritarimą ir Savivaldybės administracijos patvirtintą kelio ženklų, žyminčių rezervuotas automobilių stovėjimo vietas, išdėstymo schemą (toliau – schema), turi:

2.1. savo lėšomis įrengti kelio ženklą „Rezervuota stovėjimo vieta“ (toliau – kelio ženklas) ir kitas technines eismo reguliavimo priemones, nurodytas schemoje. Šiame papunktyje nurodyti veiksmai turi būti atlikti per 30 kalendorinių dienų nuo suderintos schemos pateikimo Rezervuotojui dienos;

2.2. nedelsdamas informuoti rinkliavos operatorių apie kelio ženklo ir kitų privalomų techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimą;

2.3. sudaryti su rinkliavos operatoriumi Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatytos formos automobilių stovėjimo vietų rezervavimo sutartį;

2.4. sumokėti visą arba dalimis Sutartyje nurodytą rinkliavos dydį;

3. Juridiniams asmenims, Savivaldybės nustatyta tvarka savo lėšomis įrengusiems automobilių stovėjimo vietas už jų valdomo sklypo ribų gatvių raudonųjų linijų ribose ar kitoje Savivaldybės valdomoje teritorijoje ir jas neatlygintinai perdavusiems Savivaldybės nuosavybėn, nesuteikiama teisė jas rezervuoti nemokamai. Šios vietos yra bendro naudojimo automobilių stovėjimo vietos ir minėti juridiniai asmenys gali šias vietas rezervuoti tik Nuostatuose nustatyta tvarka.

4. vienai rezervuotai automobilių stovėjimo vietai išduodamas leidimas nuo 1 (vieno) iki 12 (dvylikos) mėnesių ir galioja tik tam laikotarpiui, už kurį yra sumokėta rinkliava Sutartyje numatytas sąlygas;

5. išduotas leidimas suteikia teisę automobilį statyti tik leidime nurodytoje vietoje;

6. leidimą, suteikiantį teisę statyti automobilį rezervuotoje stovėjimo vietoje leidime nurodytu adresu iki nurodytos datos, privaloma pritvirtinti ant priekinio stiklo keleivio pusėje vidinėje apatinėje dalyje iš lauko gerai matomoje vietoje taip, kad ant leidimo spausdinama informacija būtų gerai įskaitoma iš lauko pusės;

UAB "Panevėžio būstas"
Kodas: 147146333
PVM kodas: LT471463314
Marijonų g. 36 - 3, Panevėžys
Tel./faksas 8 45 465907
El.paštas: panbustas@panbustas.lt

Darbo laikas

I -V   8.00 - 16.45 val.
V      8.00 - 15.30 val.
Pietūs:   12.00 - 12.30 val.

Avarinė tarnyba

Tarnyba iškviečiama: 8-45 46 58 21

Darbo laikas: I - VII 8.00 - 20.00